Font Size

SCREEN

Cpanel

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του εμπορίου

training-18-24-or4

Η ελληνική εταιρεία διοικήσεων επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής  αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής".

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο του εξαγωγικού εμπορίου.

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
 • πρακτική άσκηση 260 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • συμβουλευτική καθοδήγηση με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
 • εκπαιδευτικό επίδομα 1.470€

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρατάθηκε για τις 22/06/2018 και ώρα 23:59μμ.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 31/03/2000. Κατά την ένταξη του στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημαντική Σημείωση

 • Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016 (οικονομικό 2017)
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2741022344 (ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Πυργάκη Ελένη-Διευθύντρια ΚΕΚ) ή 210-9769510 ή συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ΕΔΩ

 

 

 

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής

 trainingclassroom1

acta

edutech5B15D1

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΚΕΚ Ν. Κορινθίας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση, ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης πληροφορικής. Δικαιούχοι είναι όλοι οι Άνεργοι, οι Φοιτητές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) και όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ.

Περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων για τις ενότητες
 • Επεξεργαστή κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικών Φύλλων (excel) και
 • Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook).
 • Μαθήματα με Εκπαιδευτή.
 • Εξετάσεις σε πρόσφατο MsOffice.
 • Εξετάσεις για το CCU από την ACTA.
 • Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ για Προκηρύξεις και Μετατάξεις.
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση σε περιβάλλον εξετάσεων.

Πρόγραμμα

 • Διάρκεια : 44 ώρες
 • Έναρξη : 21/2/2018
 • Λήξη : 28/3/2018
 • Ώρες : 17:30 έως 21:00
 • Ημέρες : Δευτέρα και Τετάρτη

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την γραμματεία).
 • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο) ή Κάρτα Ανεργία (Βεβαίωση ΟΑΕΔ).
 • Προκαταβολή για Παράβολα Πιστοποίησης (40€).

Κόστος Εξετάσεων

 • Για τους ανέργους ή φοιτητές : 80 €
 • Για τους υπόλοιπους : 160 €
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

find job

Σας ενημερώνουμε, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, μπορούν να συμμετάσχουν στην β φάση του προγράμματος, η οποία προβλέπει εγγυημένη απασχόληση για 12 μήνες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών» του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ωφελούμενοι και των υπόλοιπων ηλικιακών κατηγοριών (οι άνω των 49 ετών) των ωφελουμένων του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

 

Πρόκειται για:

α) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που
βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των
50 ετών» και

β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας
άνω των 50 ετών». Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις.

 

voucher 2016 29-64

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η/Υ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

koinof2017

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάνε τα προγράμματα κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας. Από τις 14/09/2017 έως και τις 28/09/2017 οι απασχολούμενοι της Κοινωφελούς εργασίας - ωφελούμενοι που δήλωσαν στον ΟΑΕΔ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Υπολογιστών μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας (τηλ. 2741022344) με την ταυτότητά τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στην Κοινωφελή Εργασία, την κάρτα ανεργίας τους και βεβαίωση από την υπηρεσία του Δήμου.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν 120 ώρες μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στους υπολογιστές.

Επιπλέον Παροχές :

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν.
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων.
 • Δωρεάν εξετάσεις για άλλο ένα συγγενικό ή φιλικό άτομο στις 3ς ενότητες που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ.
 • Υποστήριξη για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα.
 • Δημιουργία και συμπλήρωση βιογραφικού και προώθηση αυτού σε θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στο ΚΕΚ από τοπικές επιχειρήσεις του Νομού Κορινθίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά την εύρεση εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος και στο τηλέφωνο 2741022344.

voucher 2016 29-64

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η/Υ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

koinof2017

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάνε τα προγράμματα κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας. Από τις 14/09/2017 έως και τις 28/09/2017 οι απασχολούμενοι της Κοινωφελούς εργασίας - ωφελούμενοι που δήλωσαν στον ΟΑΕΔ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Υπολογιστών μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας (τηλ. 2741022344) με την ταυτότητά τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στην Κοινωφελή Εργασία, την κάρτα ανεργίας τους και βεβαίωση από την υπηρεσία του Δήμου.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν 100 ώρες μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στους υπολογιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος και στο τηλέφωνο 2741022344.

 

voucher 2016 29-64

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

birth-educator-training-2017

Το ΚΕΚ Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν Σεμινάριο Eκπαίδευσης Eκπαιδευτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους το παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ. Ταυτόχρονα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων.

Να αναφέρουμε ότι, για να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 4386/2016 (πατήστε εδώ) θα πρέπει :

 • είτε να διαθέτετε Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων ή Δια Βίου Μάθηση (άρθρο 67, β, αα),
 • είτε να είστε ενταγμένος/η στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ή εγγεγραμμένος/η σε κάποιο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων (όπως του ΛΑΕΚ) και να έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο από δημόσιο φορέα 100 ωρών (άρθρο 67, β, ββ) όπως το παρόν πρόγραμμα του ΚΕΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • είτε να έχετε διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους (άρθρο 67, β, γγ).

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση

Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Όσοι Εκπαιδευτές ενταχθούν στο Μητρώο αυτό του ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να συμμετέχουν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από Κε.Δι.Βι.Μ / ΚΕΚ ή άλλους φορείς δια βίου μάθησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων κατάρτισης. Αξίζει να τονιστεί πως σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 άρθρο 27, για τις θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, που προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπόθεση πλέον για την υποβολή αίτησης, είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ενότητες σεμιναρίου

Θα καλυφθούν βασικά θέματα από τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ (ενδεικτικά: εκπαιδευτικό συμβόλαιο, αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή, χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων), ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο/η.

Διάρκεια και ημερομηνίες

Το Σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 100 διδακτικές ώρες, 30 εκ των οποίων πραγματοποιούνται δια ζώσης σε τρεις ημέρες και οι υπόλοιπες 70 πραγματοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 09.00 – 18.00
 • Σάββατο & Κυριακή, 7-8 Οκτωβρίου 09.00 – 18.00

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδραστικών ασκήσεων και βιωματικών τεχνικών, ενώ λειτουργεί και ως προσομοίωση για τις εξετάσεις, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 20λεπτες μικροδιδασκαλίες στα πρότυπα της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Για τις μικροδιδασκαλίες αυτές οι εκπαιδευόμενοι/ες θα λάβουν λεπτομερή ανατροφοδότηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Στους εκπαιδευόμενους/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 100 ωρών.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου

Έμπειροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος συμμετοχής

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 300€, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (150€) με την εγγραφή σας στο σεμινάριο και η δεύτερη δόση πριν τη λήξη αυτού. Θα παρέχεται ειδική έκπτωση έως 15% για ανέργους, ΑμεΑ και Πολύτεκνους.

Το κόστος εγγραφής (150 €) μπορείτε να το καταβάλετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΚΕΚ στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό IBAN GR1501107870000078730498173.

Αιτήσεις συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής

Αποτελέσματα προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Voucher Ανέργων 29-64 ετών. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτας τους ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

 

free-training-advantage

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα voucher 29 – 64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ

 free-training-advantage

Ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στο voucher 29 64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για τους ανέργους περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα (2.600 € ) έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, περιλαμβάνει i) το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων στις ειδικότητες κλάδων αιχμής όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και ii) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε συναφείς θέσεις, συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 (πέντε) μήνες.

Η Πρακτική άσκηση αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος συμβάλλεται από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.

Επίσης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης, που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων στελεχών / Συμβούλων προ της έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης, μετά τη λήξη της και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης προβλέπεται Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αφορά στην πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος, τηλ. 2741022344, email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  , web : www.keknkor.gr

 

voucher-espa-logo

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

koinof

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α΄ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2016.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 17 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.363.300,00 € που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες Υψηλής Ανεργίας με συνολικό προϋπολογισμό 25.882.462,00 €.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.737 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες καθώς και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Πηγή : voucher.gov.gr

 

voucher-espa-logo

Αναμένεται το Νέο πρόγραμμα για 23.000 μακροχρόνια με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

free-training-advantage

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας θα συμμετέχει στη νέα δράση με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». που αναμένεται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1-1-1952 έως και 31-12-1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους (ΠΔ 739/1980)

Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων:

 • εκπαιδευτικό επίδομα 600€.
 • επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για το σύνολο υποψηφίων:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
 • Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 • Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για πρόσθετα κριτήρια επιλογής:

1. Για κριτήριο προηγούμενης εμπειρίας:

 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Για μισθωτούς δημοσίου τομέα: Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας

2. Για κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία)»:

 • Κάρτα του ΟΑΕΔ, στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ ή
 • Απόφαση της αρμόδιας επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητα του για εργασία.

3. Για κριτήριο «Ύπαρξη προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) 67% και άνω»:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 • Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

4. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/δικαιολογητικά.

Η δράση θα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και σε 60 ειδικότητες συνολικά:

 • ΕΜΠΟΡΙΟ
 • LOGISTICS
 • ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΤΠΕ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΤΡΟΦΙΜΑ –ΠΟΤΑ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το σχέδιο της πρόσκλησης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 (Δημόσια Διαβούλευση)

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016

birth-educator-training

Ηλεκτρονική Δήλωση Εξεταστικού Κέντρου και Ημερομηνίας Εξετάσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016.

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους

Σάββατο 26-11-2016
Κυριακή 27-11-2016

Σάββατο 03-12-2016
Κυριακή 04-12-2016

Σάββατο 10-12-2016
Κυριακή 11-12-2016

Σάββατο 17-12-2016
Κυριακή 18-12-2016


Όλοι οι παρακάτω δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν / δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainersexams.eoppep.gr από 1-11-2016, και ώρα 10:00 π.μ. έως και 7-11-2016 και ώρα 23:59 μ.μ.


Δικαιούχοι συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 1ης περιόδου 2016 είναι:

• Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας έως και 10/10/2016 και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015 δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, πέτυχαν σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις μόνο για το μέρος στο οποίο δεν έχουν πετύχει. Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ξανά νέα Αίτηση Πιστοποίησης.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, ήταν απόντες και στα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, ενώ ήταν δικαιούχοι, δεν δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της δηλωθείσας επιθυμητής ημερομηνίας εξέτασης ή και μετακίνησης του υποψηφίου από το αρχικά δηλωθέν Εξεταστικό Κέντρο σε άλλο, προκειμένου να συγκροτηθούν με αρτιότητα τμήματα υποψηφίων ή και για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά και εγκαίρως.

Για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των υποψηφίων, αναρτώνται μαζί με την παρούσα ανακοίνωση και οι σχετικές «Οδηγίες προς Υποψηφίους». Υπενθυμίζεται ότι η «Τράπεζα Θεμάτων» είναι αναρτημένη στη θέση:

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Trapeza_thematon_2014.pdf

Με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, θα ρυθμίζονται περαιτέρω διαδικαστικά ζητήματα και θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες : eoppep.gr

Αποτελέσματα Προγράμματος Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

oaed-logoΑναρτήθηκε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.337 θέσεις εργασίας, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων– Α΄ κύκλος», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μαρίας Καραμεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους), όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 7/2016. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του oaed.gr

 

19-09-2016 Δελτίο Τύπου για Οριστικούς Πίνακες 17 Δήμων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

19-09-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

19-09-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση

19-09-2016 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' Κύκλος)

find jobΑνακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα 8μηνης διάρκειας τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Αιτήσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο από  11/ 07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Συμμετοχή Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση στα προγράμματα Επιταγής Κατάρτισης νέων από 18 έως 24 ετών

praktikh-aeiΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και οι

 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ),
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
 • Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),

ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων Κατάρτιση, πιστοποίηση και οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι δράσεις αποσκοπούν στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται στις επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Περισσότερα...

Νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

training-the-trainer

έναρξη 6 Μαίου 2016

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ διοργανώνει προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, κατάλληλο για τη προετοιμασία των υποψηφίων στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Αιτήσεις συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής, έως τις 4/5/2016.

Αναλυτικός Οδηγός προγράμματος

Περισσότερα...

Ειδοποίηση ΟΑΕΔ προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών

oaed-logo

 

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ανέργους άνω των 50 ετών, με χρονικό διάστημα ανεργίας άνω των 12 μηνών να συμπληρώσουν Βιογραφικό Σημείωμα ή, όσοι ήδη διαθέτουν, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους με τους εξής τρόπους:

 1. Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr)-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Είσοδος πιστοποιημένου χρήστη-Βιογραφικό Σημείωμα (προηγείται η λήψη κλειδαρίθμου από το ΚΠΑ της περιοχής τους)
 2. Με επίσκεψη στους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με την βοήθεια των οποίων θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.

Oι παραπάνω ενέργειες είναι αναγκαίες καθώς ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων και μεθόδων για τη σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέσω των Ηλεκτρονικών του Υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίσει τους ωφελούμενους του προγράμματος "Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών", του οποίου επίκειται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής υποψηφίων, είτε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (πρόσβαση με τη χρήση κλειδάριθμου σε στοιχεία του βιογραφικού των ανέργων που αφορούν την ειδικότητα και τα προσόντα της θέσης εργασίας), είτε μέσω των εργασιακών συμβούλων στα ΚΠΑ.

Με αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους σύζευξης ζήτησης και προσφοράς εργασίας, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να βελτιώσει την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης και να αλλάξει τον τρόπο προσέλκυσης εργοδοτών και ανέργων σε αυτά.

 

Ανακοίνωση

 
 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 18 – 29 ΕΤΩΝ

FA 1008x400

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν πάνω από 4.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ . Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει και να πιστοποιήσει επαγγελματικά νέους σε σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες ώστε να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού, να εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ενταχθούν μόνιμα στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση έως 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής που αφορούν:
  • στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
  • την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.248 € έως 2.458€
 • Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών γνώσεων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα με παγκόσμια αναγνώριση
 • Δυνατότητα Μόνιμης απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στα γραφεία του ΚΕΚ που βρίσκονται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 και Αποστόλου Παύλου από τις 09:00 έως τις 16:30 Δευτέρα – Παρασκευή είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2741022344.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ενδιαφέροντος και να σας ενημερώσουμε όταν προκηρυχτεί το πρόγραμμα.

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 29 – 64 ΕΤΩΝ

Lifelong-Learning-Image2

Aναμένεται από αρχές Φεβρουαρίου, ύστερα από ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε 8 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως εμπόριο, νέες τεχνολογίες, logistics, τουρισμός κ.ά.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων
 • Ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων
 • Εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Συνολικό επίδομα 5.500 €

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στα γραφεία του ΚΕΚ που βρίσκονται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 και Αποστόλου Παύλου από τις 09:00 έως τις 16:30 Δευτέρα – Παρασκευή είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2741022344.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ενδιαφέροντος και να σας ενημερώσουμε όταν προκηρυχτεί το πρόγραμμα.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12495011 1763672740527470 4448845367661390448 n

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου μάθησης – Τύπου 2, ξεκίνησε στις 15/01/2016 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, προπαρασκευαστικόΣεμινάριο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, κατάλληλο για τη προετοιμασία των υποψηφίων στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο έχει διάρκεια 100 ώρες, είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα το παρακολουθούν 18 υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων. Το κόστος του προγράμματος είναι 350 Ευρώ με ειδική έκπτωση για ανέργους , πολύτεκνους , ΑΜΕΑ.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν και άλλα προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτών Ενηλίκων το επόμενο χρονικό διάστημα και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμπληρώσει την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ : www.keknkor.gr

Επιπρόσθετα, συνεχίζονται οι αιτήσεις για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων καθώς και οι αιτήσεις για προγράμματα τεχνικών ασφαλείας.

Ειδικότερα για τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ τα επιδοτούμενα προγράμματα που πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο νέο έτος είναι :

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν πάνω από 4.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ . Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει και να πιστοποιήσει επαγγελματικά νέους σε σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες ώστε να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού, να εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ενταχθούν μόνιμα στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση έως 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής που αφορούν:
  • στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
  • την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.248 € έως 2.458€
 • Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών γνώσεων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα με παγκόσμια αναγνώριση
 • Δυνατότητα Μόνιμης απασχόλησης

Επίσης αναμένεται από αρχές Φεβρουαρίου, ύστερα από ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε 8 δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως εμπόριο, νέες τεχνολογίες, logistics, τουρισμός κ.ά.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων
 • Ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων
 • Εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Συνολικό επίδομα 5.500 €

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στα γραφεία του ΚΕΚ που βρίσκονται στην οδό Κωστή Παλαμά 53 και Αποστόλου Παύλου από τις 09:00 έως τις 16:30 Δευτέρα – Παρασκευή είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2741022344 είτε μέσω της ιστοσελίδας: www.keknkor.gr

Για το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας ΑΕ

Η πρόεδρος

Μαρία-Πετρούλα Σκλία

Ημερίδα έναρξης και παρουσίασης της Πράξης «ΒΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ»

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, συντονιστής της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ»,

σας προσκαλεί

στην 1η Ημερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «ΒΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στο Τουριστικό Περίπτερο, πλατεία Άρεως, Τρίπολη.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4 «Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των Ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου» και αποσκοπεί στην πληροφόρηση των κατοίκων (άνεργοι, νέοι επιστήμονες,αγρότες) του δήμου Τρίπολης για τη συμμετοχή τους στο Έργο καθώς και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

 

Πρόσκληση Ημερίδας (PDF)     Πρόγραμμα Ημερίδας (PDF)

Νέα προγράμματα απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

find jobΔύο νέα προγράμματα απασχόλησης 21.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποία θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ,όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης και αναφέρεται στο αντίστοιχο δελτίο τύπου.

Το πρώτο πρόγραμμα, αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων,με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.
 
Το δεύτερο πρόγραμμα, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 - 66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
 
 

Ανοικτή πρόσκληση για Κατάρτιση και Συμβουλευτική

education-itΑνοικτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΔΡΑΣΗ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΧΛΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ενημερωτικό - Πρόσκληση

 

 

 

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης "Τεχνίτης βιομηχανικών εγκαταστάσεων"

industryΤο πρόγραμμα στοχεύει να καταρτίσει ανέργους, απόφοιτους Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στην ειδικότητα του τεχνίτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Απευθύνεται σε 20 άτομα που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω Ειδικές Κοινωνικά Ομάδες:

ΑμεΑ, απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση, μετανάστες, άτομα με πολιτισμικές ή / και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια ανέργους, παλιννοστούντες, θύματα trafficking, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, φυλακισμένους και αποφυλακισμένους, οροθετικοούς, ανήλικους παραβάτες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια και σε άλλα μειονεκτούντα άτομα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες (150 ώρες προκατάρτιση, 120 ώρες θεωρία και 280 ώρες πρακτική άσκηση) και ο τόπος υλοποίησης είναι ο Νομός Κορινθίας (Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος).

Το πρόγραμμα προσεγγίζει το θέμα της συντήρησης με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις (σύστημα εργασιών, νέες τεχνολογίες) και δίνει βάρος τόσο στη λειτουργία και συντήρηση κρίσιμων μηχανημάτων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όσο και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από πλευράς απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Με το πέρας του προγράμματος ο καταρτιζόμενος θα έχει αποκτήσει   θεωρητικές - τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξι­ότητες, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση και - κατά περίπτωση - την επισκευή μηχανών παραγωγής.  

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

 • Εξειδίκευση στο αντικείμενο του τεχνίτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Εκμάθηση βασικών αρχών επικοινωνίας,
 • Εκμάθηση βασικής χρήσης Η/Υ,
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα μηχανολογίας
 • Απόκτηση βασικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα,
 • Ενημέρωση για νομικά θέματα ενδιαφέροντος των ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
 • Παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,
 • Παροχή γνώσεων στις βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας

 Περίοδος Αιτήσεων : 16/6/2014 έως 30/6/2014

Πληροφορίες και Αιτήσεις (κλικ εδώ για μεταφόρτωση) θα διατίθενται στα γραφεία του ΚΕΚ

Διεύθυνση : Κωστή Παλαμά 53 & Απ. Παύλου , Κόρινθος , Τηλέφωνο : 2741022344, Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ιστοσελίδαwww.keknkor.gr

 

logo-espa-2014

 

Νέα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα Υγείας στο Νομό Κορινθίας

image003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 365343

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013

Περισσότερα...

Ξεκινάει η Εκπαίδευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών

eco house 180x 60912 3M20P51Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας, θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Η εκπαίδευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για την χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α’ ) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β’).

Περισσότερα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερώνουμε Νέα Προγράμματα